ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ

ពួកយើងមានផលិតផលជប៉ុនជាង​១០០០ប្រភេទរួមមានចំនីអាហារនិងភេសជ្ជះ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ មុខជំនួញនិងភោជនីយដ្ឋានរបស់លោក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំមានភាពរីករាយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផលជាមួយនិងលក្ខ័ណ្ឌ គុណភាពដ៏ល្អបំផុត។

ផ្លាកសញ្ញាផលិតផលរបស់យើង

ពួកយើងមានផលិតផល ប្រេននេម របស់ជប៉ុន រួមមាន ចំនីអាហារនិងភេសជ្ជះ ដែលបានយកមកពី ប្រទេសជប៉ុន មានដូចជា SAPPORO BEER, KIRISHIMA, KUBOTA, CHOYA និង brand names ជាច្រើនទៀត។

សេវាកម្មរបស់ពួកយើង

ពួកយើងបញ្ចេញអស់នៅសមត្តភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ជំនួញរបស់អ្នក ៧ថ្ងៃក្នុង ១សប្ដាហ៍ ចាប់ពីម៉ោង​ ៩ព្រឹកដល់ម៉ោង៧យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។លើសពីនេះសម្រាប់ខេត្តដ៏ទៃទៀត យើងខ្ញុំក៏អាចផ្គត់ផ្គង់បានផងដែរ។

ពួកយើង Daishin Trading, សូមអរគុណចំពោះការធ្វើជាដៃគូរបស់ពួកយើងខ្ញុំ។

Daishin Trading គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខ នៅផ្នែកចំនីអាហារនិងភេសជ្ជះណៅក្នងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្វីដែលជាចំនុចពិសេសរបស់ Daishin Trading គឺការផ្គត់ផ្គង់តែផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានគុណភាពនិងសុវត្តិភាពខ្ពស់សម្រាប់សុខភាព។

ពួកយើងគឺជាអ្នកចែកចាយដែលបានអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពី Brand names សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជប៉ុនរួមមាន SAPPORO BEER, KIZAKURA, OZAKI, KUBOTA, NAMBUBIJIN, KIRISHIM។

យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលអ្នកចង់បានជាមួយនឹងតម្លៃដ៏សមរម្យ។ពួកយើងក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីមុខម្ហូបជប៉ុនដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកម្ហូបអាហារជប៉ុន។

 

http://kh.daishintc.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-logo-no-word.png
Bin dance Event!!_171011_0025

ក្រុនហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមាន

ផលិតផលចំនីអាហារនិងភេសជ្ជះជប៉ុនជាច្រើនប្រភេទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។